POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W tym oświadczeniu chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować Państwa o celu, rodzaju oraz zakresie pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych oraz poinformować o przysługujących Państwu w związku z tym przetwarzaniem prawach.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie konieczne, a brak jest powszechnie obowiązujących podstaw do takiego przetwarzania, przetwarzanie może się odbywać na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Chcemy Państwa zapewnić, że jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne mające służyć jak najlepszej ochronie Państwa danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skontaktować się z nami, nie przekazując w tym celu danych, możliwe jest nawiązanie z nami kontaktu telefonicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Workasistpoland Sp zo o. Bycie administratorem danych oznacza między innymi, że jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

W jakim celu będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzali będziemy m. in.:

 • do podejmowanie działań zmierzających do zawarcia z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • do realizacji zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w związku z koniecznością wypełniania ciążących na nas obowiązków, wynikających z przepisów prawa, regulujących naszą działalność (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu dochodzenia naszych roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami skierowanym przeciwko nam, a związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dla realizacji naszego uzasadniony interesu, np. marketingu usług i produktów, chyba że Państwa podstawowe prawa i wolności będą miały nadrzędny charakter wobec naszych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dla celów związanych z zarządzaniem i administracją wewnętrzną naszego przedsiębiorstwa, w tym tworzenia analiz i statystyk wewnętrznych, chyba że Państwa podstawowe prawa i wolności będą miały nadrzędny charakter wobec naszych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dla realizacji procesów rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W związku z przetwarzaniem we wskazanych powyżej celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów upoważnionych do dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora, związanych z prowadzoną przez nas działalnością, m.in. zajmującym się obsługą kadrową, prawną, czy będących dostawcami usług IT, a także, w przypadku, gdy są Państwo naszymi pracownikami – do pracodawców użytkowników.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z nami, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów szczególnych prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów (np. prawa podatkowego).

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Jakie Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywali?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu usług.

Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Państwa, w tym:

 • imię i nazwisko,
 • dane wymagane do zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury,
 • dane kontaktowe.

Jeśli zawrzemy z Państwem umowę o pracę dokładne informacje w tym zakresie otrzymają Państwo w przeznaczonym dla Państwa oświadczeniu.

Nigdy jednak nie zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czy mają państwo obowiązek podać nam swoje dane?

W zakresie przetwarzania danych celem rekrutacji i zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z wymagań Kodeksu pracy i przepisów regulujących przebywanie cudzoziemców na terytorium RP i podejmowanie przez nich zatrudnienia. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie u nas.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania zadań ustawowych nałożonych na nas, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wypełnienia tychże zadań nałożonych przez ustawodawcę. Podanie danych ma charakter obowiązkowy, ponieważ jest niezbędne do rozliczania się z organami Państwowymi oraz wykonania wobec niech zobowiązań.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie.

 Szczególne przypadki gromadzenia danych osobowych, w tym pośrednie gromadzenie.

Zazwyczaj gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób, z którymi łączą nas, łączyły lub będą łączyły bezpośrednie stosunki, takich jak:

 • kontrahenci,
 • studenci,
 • stażyści,
 • pracownicy,
 • zleceniobiorcy

Niekiedy możemy jednak gromadzić również informacje dotyczące Państwa, nawet gdy nie łączą nas z Państwem bezpośrednie stosunki. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Państwa pracodawca przekazuje nam te dane w celu kontaktowym.

 Jakie prawa Państwu przysługują i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu – mają Państwo prawo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych,
 • prawo do poprawiania – jeżeli uważają Państwo, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mogą Państwo żądać wprowadzenia odpowiednich zmian,
 • prawo do usunięcia – to przysługujące Państwu prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – mogą Państwo wnieść o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Państwu w przypadku i wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
 • prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie w zakresie dozwolonym przez prawo. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, iż cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na ważność operacji przetworzenia dokonanych przed jej wycofaniem,
 • prawo do przekazywania danych – jeżeli jest to zgodne z prawem i wykonalne, mogą Państwo domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Państwu zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Państwa danych osobowych w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych radcą prawnym Mają Sobocińską – Dura, która rozpatrzy Państwa zapytanie. Kontakt możliwy jest pod adresem: ap.danych@gmail.com